Salgs- og leveringsbetingelser - Erhverv


Aftaleindgåelse

Alle aftaler der indgås mellem Jysk Kemi Service, (herefter Jysk Kemi Service) og en erhvervsdrivende sker på disse salgs- og leveringsbetingelser, som skal accepteres for at kunne gennemføre en bestilling.

Er kunden forbruger i købelovens forstand, sker købet på Jysk Kemi Service salgs- og leveringsbetingelser for forbrugere.

Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle aftaler, og de oplysninger der er givet i forbindelse med bestillingen, herunder de priser kunden accepterer under bestillingsproceduren. Oplysninger givet i brochurer, på Jysk Kemi Services hjemmeside, i prislister, annoncer, andre tilbud m.v. er uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

Afgivelse af ordre og tilbud

Jysk Kemi Services tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet i tilbuddet. Alle tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg og tilbud bortfalder automatisk, dersom en vare er eller bliver udsolgt. Ændrer priser eller vilkår sig for levering i forholdet mellem Jysk Kemi Service og producenten/importøren, kan Jysk Kemi Service tilbagekalde tilbud i hele acceptfristens periode.

Priser

Alle prisangivelser er angivet i DKK eksklusive 25 % moms og eksklusive forsendelse. De angivne priser gælder kun for ordre til levering i Danmark.

Ændringer i valutakurser, afgifter, og indkøbs-omkostninger medfører, at Jysk Kemi Service kan justere priserne efter ordrebekræftelse er fremsendt.

Forsendelsesomkostninger

Ordrer leveres fragtfrit i Danmark. Dette gælder dog ikke for ej brofaste øer, her opkræves den reelle fragtomkostning. Der opkræves kr. 79,00 for håndtering og forpakning samt olie- og miljøafgift på kr. 88,00 pr. ordre.

Forbehold

Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser i forbindelse med aftaleindgåelsen samt andre forhold, der kan medføre oplysning af forkerte priser samt for, at en vare er udsolgt og derfor ikke kan leveres. I så fald er Jysk Kemi Service berettiget til at annullere en indgået aftale helt eller delvist.

Betaling

Betaling for bestilte vare kan ske ved benyttelse af det giroindbetalingskort der fremsendes sammen med fakturaen eller via betaling i henhold til samhandelsaftale, hvis kunden har oprettet konto hos Jysk Kemi Service.  Det er også muligt at betale kontant med kreditkort ved bestilling på www.jyskkemi.dk

Ved betaling via giroindbetalingskort er forfaldsdato angivet i fakturaen.

Ved kundens betalingsmisligholdelse er Jysk Kemi Service berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf til kunden, uden at pådrage sig ansvar, uanset om leverancen skal ske ifølge den misligholdte aftale eller anden særskilt aftale. Jysk Kemi Service er endvidere berettiget til at hæve den misligholdte aftale, hvorved Købelovens § 28, stk. 2 således udtrykkeligt er fraveget, samt andre aftaler, hvor aftalt levering skal ske efter kunden har misligholdt en betalingsforpligtelse, helt eller delvist. Hæver Jysk Kemi Service en aftale, har Jysk Kemi Service ret til erstatning.

Dokumentation og vejledning

Datablade og arbejdspladsbrugsanvisninger er tilgængelige på www.jyskkemi.dk

Levering

Jysk Kemi Service ekspederer indgåede ordre hurtigst muligt. Levering sker med Danske Fragtmænd. Levering sker ved dør/under tag.
Dersom Jysk Kemi Service ikke har modtaget speciel instruks, er Jysk Kemi Service berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej.

Leveringstid

Leveringstiden er normalt 2-4 hverdage, hvis den bestilte vare er på lager. Alle angivelser er dog omtrentlige og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller andre årsager udenfor Jysk Kemi Services kontrol. Der må forventes øget leveringstid på anførte bestillingsvarer, typisk op til 8-10 hverdage.

Leveringstider for en vare anført på www.jyskkemi.dk er alene vejledende.

Delleverancer vil kunne finde sted.

Returret

Varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Vilkårene for returnering fastsættes fra gang til gang af Jysk Kemi Service.

Normalt vil Jysk Kemi Service betinge sig, at returforsendelsen vedlægges fakturakopi samt at varen skal være ubrudt, uskadt, komplet og i originalemballage.


Returvarer fremsendes til:

Jysk Kemi Service
Gl. Struervej 50, Port D
7500 Holstebro

Ved returnering bedes udover fakturakopi. Varen skal returneres fragtfrit og uden omkostninger for Jysk Kemi Service, og kun ved forudgående aftale.

Portoomkostninger pålagt ordren ved købet krediteres ikke.

Tages en vare retur, hvor emballage ikke er intakt, hvor tilbehør mangler m.v. foretages fradrag i beløbet, der returneres til kunden. Normalt vil fradraget være på 20 %, men kan variere herfra.

Varer der er hjemtaget specifik til kundens ordre tages ikke retur.

Fordringshavermora

Undlader kunden at afhente eller modtage leverancen ved fremsendelsen, er Jysk Kemi Service berettiget til at oplagre og forsikre leverancen for kundens regning og risiko.

Undlader kunden at afhente eller modtage leverancen indenfor 30 dage efter leverancen er forsøgt fremsendt, er Jysk Kemi Service berettiget til på bedst mulig vis at afsætte leverancen til anden side for kundens regning. Kunden er herefter pligtig at betale forskellen mellem den aftalte pris med tillæg af alle påløbne omkostninger i forbindelse med oplagring og den opnåede salgspris.

Mangler og reklamation

Jysk Kemi Service yder 12 måneders reklamationsret på solgte varer. For varer med begrænset levetid, er reklamationsretten dog begrænset til den levetidsperiode, der er sædvanlig for det pågældende produkt.

For varer med angivet ”mindst holdbar til” eller tilsvarende dato, er reklamationsretten begrænset til udløb af denne holdbarhedsperiode, når denne er mindre end 12 måneder efter leveringstidspunktet.

Jysk Kemi Service garanterer ikke for, at købte produkter opfylder kundens krav og behov, med mindre Jysk Kemi Service særskilt har givet tilsagn herom på baggrund af oplyste krav til produkterne, og da kun når kunden kan dokumentere, at de oplyste krav er korrekte og fyldestgørende for Jysk Kemi Services vurdering.

Reklamation over mangler skal fremsættes overfor Jysk Kemi Service straks efter manglen er eller burde være opdaget. Kunden skal i alle tilfælde opfylde sin almindelige undersøgelsespligt ved modtagelsen af varerne. I modsat fald vil reklamation være at afvise som for sent fremsat.

Reklamation kan fremsendes til Jysk Kemi Service på adressen:

Jysk Kemi Service
Gl. Struervej 50
7500 Holstebro

Reklamation kan også fremsendes på e-mail: info@jyskkemi.dk eller telefoneres på tlf. 9740 3133.

Lider salgsgenstanden af en mangel, og er der reklameret rettidigt, vil Jysk Kemi Service efter eget valg søge at afhjælpe denne eller foretage omlevering indenfor rimelig tid, hvis dette ikke påfører Jysk Kemi Service uforholdsmæssige omkostninger.

Kan et produkt ikke repareres eller ombyttes til et i det væsentligste tilsvarende produkt, kan kunden forlange den betalte pris tilbagebetalt. Der kan ikke herudover kræves noget beløb betalt eller rejses noget krav mod Jysk Kemi Service.

Jysk Kemi Service afholder omkostningerne ved en returnering af mangelbehæftede varer, såfremt disse fremsendes med Danske Fragtmænd eller på anden vis ifølge aftale med Jysk Kemi Service.

Produktansvar

Jysk Kemi Service har tegnet produktansvarsforsikring og yder produktansvar i henhold til produktansvarslovens regler, men yder ikke herudover produktansvar. Ethvert produktansvar udviklet i retspraksis er således udtrykkeligt fraskrevet.

Ansvarsbegrænsning

Jysk Kemi Service er i ingen tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab, mistet omsætning, følgetab eller andre indirekte tab.

Jysk Kemi Service er ikke ansvarlig for fejl ved et produkt hvor:

• Fejl er opstået som følge af anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/produkt, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion, med mindre sådan brug er forudsat for produktet.

• Fejl er opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med Jysk Kemi Services skriftlige instruktioner.

• Fejl er opstået som følge af kundens anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra Kundens, dennes personales eller tredjemands side.

Jysk Kemi Service kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger DKK 100.000, der gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en ordre, der måtte berettige kunden, til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, uanset om krav herpå måtte skyldes simpel uagtsomhed fra Jysk Kemi Services side.

Twister

Alle tvister afgøres efter dansk ret. Retten i Herning er valgt som værneting i første instans.
Få tid til alt det sjove

Du skal koncentrere dig om det, du er bedst til - nemlig dit arbejde. Derfor skræddersyr vi et helt koncept, der passer til dine rengøringsbehov. Du sparer dermed ikke blot penge, men også tid. Det handler nemlig ikke kun om, hvilke rengøringsmidler du køber, men måden du gør det på. Du sparer både tid og penge på dine rengøringsmidler, når du samler alle dine indkøb et sted, og her

Veluddannede serviceteknikere med flere års erfaring

Det skal være let for dig at få hverdagen til at fungere, og vi er aldrig mere end et telefonopkald eller et klik væk, når du har brug for service. Vi hjælper dig med både installation og service af doseringsanlæg samt at finde den helt rigtige rengøringsløsning til din virksomhed.  Vi opstiller, vedligeholder og servicerer:  • tøjvaskeanlæg  • doseringsanlæg til opvaskemaskiner  • specielle

Jysk Kemi Service A/S     |     Gl. Struervej 50     |     7500 Holstebro     |     +45 9740 3133     |     info@jyskkemi.dk